Transporter

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att minska utsläppen från transporter i Blekinge. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför!

Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Kombinerad Mobilitet i Blekinge

Kombinerad mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen i Blekinge genom att på olika sätt påverka länets invånare till att resa mer hållbart med ökad möjlighet att välja och kombinera färdmedel.

Projektperiod: januari 2019 – oktober 2023

Kombinerad mobilitet, Energikontor Syds webbplats

Vägväljaren

Forskningsprojekt på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som fokuserar på en snabbomställning till hållbara transport- och energisystem. I projektet ska Blekinge användas som regional fallstudie, med målet att sprida kunskap om flexibel snabbomställning som anpassat kan användas av andra regioner. Alla kommuner i Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och flera företag är med i satsningen.

Projektperiod: september 2020 – augusti 2023

Vägväljaren, BTH:s webbplats

Elbilsladdning i Skåne och Blekinge 2.0

Förstudien syftar till att undersöka hur en behovsanpassad och hållbar utbyggnad av laddinfrastruktur för lätta fordon kan se ut. Projektet genomförs inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Projektperiod: januari – oktober 2022

Förnybara drivmedel som komplement till elektrifieringen

Förstudie kring frågeställningen: Hur får vi till en accelererande omställning i Skåne och Blekinge med företagen i centrum. Förstudien syftar till att öka kunskapen kring betydelsen av och förutsättningarna för fossiloberoende fordon och drivmedelsinfrastruktur. Projektet genomförs inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Projektperiod: januari – oktober 2022

Cykelstudie för Blekinge

Region Blekinge har genomfört en cykelstudie i länet. Syftet med studien är att skapa ett kunskapsunderlag inför kommande arbete med den regionala cykelstrategin.

Cykelstudie för Blekinge, Region Blekinges webbplats

Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge

Inom projektet togs ett kunskapsunderlag fram som baseras på både forskning och praktiska erfarenheter, för stärka strateger och upphandlare i Blekinge inför kommande kollektivtrafikupphandling. Målet var att bidra till en förnybar, effektiv och resurssnål kollektivtrafik som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Projektperiod: 2019-2021

Hållbar kollektivtrafikupphandling, Energikontor Syds webbplats

KoSaVa – Implementera en samordnad varudistribution

Målet var att implementera en gemensam kommunal samordnad varudistribution i Bromölla, Karlshamns och Sölvesborgs kommun.

Projektperiod: 2016-2020

Samordnad varudistribution, Energikontor Syds webbplats

LASTA

Det finns potential att minska klimatpåverkan från den fossildrivna trafiken i tätorter genom att förflytta delar av den till energieffektiva lastcyklar. Projektets syfte var dels att direkt minska energianvändningen från offentliga aktörers transporter genom en övergång till lastcyklar och dels att stärka deras interna kapacitet att nå ut till medborgarna kring möjligheterna med lastcyklar.

Projektperiod: 2018-2020

LASTA-projektet, Energikontor Syds webbplats

Reseutmaningen

Projektet bidrog till att öka kunskapen för privata hushåll att kunna effektivisera transporterna i sina liv, i syfte att främja en övergång till transporter som klarar klimatutmaningarna.

Projektperiod: 2018-2020

Reseutmaningen, Energikontor Syds webbplats