Klimatanpassning

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning handlar om att rusta samhället för att möta de klimatförändringar som vi inte längre kan förhindra. Även om utsläppen av växthusgaser skulle upphöra idag så har klimatet i Blekinge redan förändrats. Vissa klimateffekter sker långsamt och blir tydligare över tid, till exempel att havsnivån stiger eller att växtsäsongen förlängs. Andra effekter påverkar samhället och ekosystemen mer direkt med extrema händelser som skyfall och värmebölja som blir allt vanligare. Med hjälp av klimatanpassning kan vi både minska sårbarheten och tillvarata de möjligheter som klimatförändringarna medför.

Möta klimatförändringar

minska sårbarheter

tillvarata möjligheter

Hela samhället berörs

Med klimatförändringarna utsätts samhället för nya typer av påfrestningar. Samhället är idag mycket sammankopplat, de flesta verksamheter är beroende av att infrastruktur såsom elektricitet, vattentillgång, transporter och internet fungerar. Med mer extremväder ökar risken för avbrott, vilket ökar samhällets sårbarhet. Alla verksamheter behöver analysera hur klimatförändringarna påverkar dem och vilka beroenden de har till andra för att säkra kontinuiteten. Verksamheter kan behöva anpassas, ställa om, skyddas eller flyttas. 

Klimatförändringarna medför också nya möjligheter. Exempelvis kan en längre växtsäsong och ett mildare klimat ge fler skördar och möjlighet att odla nya sorters grödor. 

 

Därför ska man klimatanpassa:

Förebygga skador

Minska hälsorisker

Minimera lidande för människor och djur

Stötta biologisk mångfald och naturmiljö

Ta vara på nya möjligheter

Hålla nere kostnader i ett långsiktigt perspektiv

Tillsammans för ett robust Blekinge

Påverkan från klimatförändringarna är gränsöverskridande. En klimatanpassningsinsats som görs på en plats kan ha positiv eller negativ påverkan på ett annat område. Genom samverkan kan vi lära av varandra och hitta positiva synergieffekter och undvika målkonflikter i klimatanpassningsarbetet. Länsstyrelsen Blekinge har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i syfte att vägleda det fortsatta regionala och lokala arbetet. 

Karta som visar årsmedeltemeperatur år 2069-2098 vid RCP8,5.

Klimatförändringar i Blekinge

Klimatförändringarna påverkar Blekinge redan i dag bland annat genom torka, stigande havsnivå och översvämning. Effekterna blir värre ju mer växthusgaser som släpps ut och blir mer märkbara längre fram i tiden.

Översiktlig riskkarta Karlskrona för havets beräknade 100-årsnivå år 2100

Stöd i arbetet med klimatanpassning

Klimatanpassning berör många olika verksamhetsområden och kan vara komplext. Som stöd för att komma igång eller arbeta vidare med klimatanpassning finns användbara länkar samlade på denna sida.

Högt flöde i Mörrumsån. Foto.

Bidrag – anpassning till ett förändrat klimat

Ett hållbart och robust samhälle kräver ett långsiktigt arbete med klimatanpassning. Investeringar som kan verka kostsamma i dag blir ändå mer lönsamma än att ta kostnaderna för klimatkonsekvenser i efterhand. På denna sida finns länkar med förslag på möjlig finansiering.