Klimatförändringar i Blekinge

Klimatförändringarna påverkar Blekinge redan i dag bland annat genom torka, stigande havsnivå och översvämning. Effekterna blir värre ju mer växthusgaser som släpps ut och blir mer märkbara längre fram i tiden.

Klimatförändringarna innebär att medeltemperaturen ökar, vilket ger mildare vintrar, varmare somrar och längre växtsäsong. Havsnivån stiger, om än sakta, med ökad erosionsrisk vid utsatta kuster. Samtidigt förväntas extremväder bli vanligare. Översvämningar, värmeböljor och längre perioder av torka är exempel på extremväder som kommer bli vanligare i slutet av seklet, med ökad risk för naturolyckor som följd.

Karta som visar årsmedeltemeperatur år 2069-2098 vid RCP8,5 i Blekinge.
Figuren visar beräknad årsmedeltemperatur år 2069-2098 vid RCP8,5 (Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier, SMHI 2015).

SMHI tog år 2015 fram en rapport som beskriver dagens och framtidens klimat i Blekinge. Hur klimatet blir i framtiden är osäkert och beror på hur världen lyckas med att minska utsläppen av växthusgaser. I rapporten presenteras medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden för olika scenarier med hjälp av kartor och diagram.

Framtidsklimat i Blekinge län – enligt RCP-scenarier, SMHI:s webbplats

SMHI har tagit fram en ny klimatscenariotjänst som är ett verktyg som kan användas för att bedöma framtidens klimat och dess effekter i Sverige. Det finns både en enkel och en fördjupad klimatscenariotjänst som visar framtidsscenarier på länsnivå. I den fördjupade tjänsten kan du göra fler val och de olika klimatscenarierna presenteras översiktligt för länet i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data.

Framtidens klimat på SMHI.se