Ett klimatneutralt Blekinge

Blekinge har mycket att vinna på en omställning till ett resurseffektivt samhälle fritt från utsläpp av fossila växthusgaser. En sådan samhällsomvandling ger möjligheter. Den är vägen till ett hållbart och attraktivt Blekinge med förbättringar för alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig. 

Både för samhället i dag och för kommande generationer är det nödvändigt att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, med sikte på 1,5 grader. De goda förutsättningarna i Sverige och Blekinge gör att vi behöver gå före! 

Blekinges klimatmål utgår från det globala målet, och har formulerats utifrån att länet inte ska överskrida den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalets tvågradersmål. Det övergripande målet i Blekinges klimat- och energistrategi är att Blekinges koldioxidutsläpp ska halveras vart fjärde år från år 2020.

Blekinges koldioxidutsläpp 

ska halveras vart 

fjärde år från år 2020

För att världen ska lyckas med att begränsa den globala uppvärmningen till två grader måste vi hålla oss inom ett visst utsläppsutrymme, vilket kan beskrivas i en koldioxidbudget. Det globala utsläppsutrymmet har brutits ner till nationell nivå för att få fram Blekinges beskärda del.

Koldioxidbudgeten för Blekinge utgår från att utsläppen kulminerar år 2019. Efter det behöver utsläppen minska med en takt på cirka 16 procent per år till 2040, då länet inte längre har något utrymme kvar för ytterligare koldioxidutsläpp. Detta uttrycks i Blekinges klimatmål som en halvering av koldioxidutsläppen vart fjärde år.

Diagrammet visar Blekinges koldioxidbudget med historiska utsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp för 2017–2019 där det ännu inte finns tillgänglig statistik, samt budgeterade utsläpp under perioden 2020–2040. Enligt Blekinges koldioxidbudget måste utsläppen halveras vart fjärde år. Diagrammet visar historiska koldioxidutsläpp 2010–2016, uppskattade utsläpp för 2017–2019 samt budgeterade utsläpp under perioden 2020–2040.

Koldioxidbudget 2020-2040 Blekinge län, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Prioriterade fokusområden och regionala mål för Blekinge

Klimat- och energistrategin pekar ut fyra prioriterade fokusområden  för att öka förutsättningarna för klimatomställningen.  Alla samhällssektorer behöver bidra; hushåll, industri, företag, lantbruk och offentlig sektor. Både långsiktiga åtgärder och åtgärder som kan implementeras direkt krävs för att vi ska nå målen. 

Illustration av en ledlampa

Minskad energianvändning

Ytterligare energieffektivisering ger förutsättningar för att optimera energianvändningen när samhällets energibehov ökar.

Blekinge bidrar till Sveriges mål om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005.

Illustration av ett vindkraftverk

Förnybar energi

Blekinge har goda naturliga förutsättningar för sol- och vindenergi. Det är också strategiskt viktigt att på ett hållbart sätt ta vara på den energi som kan utvinnas ur restprodukter och biomassa från närområdet, till exempel skogsindustri, djurhållning och hushållsavfall.

Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. 

Solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i Blekinge senast år 2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt.

Illustration av en buss

Transporter

Det behövs särskilt stora insatser för att minska utsläppen från transporter. Transporter är det enskilda område som står för störst klimatpåverkan och personbilar står för huvuddelen av utsläppen.

Blekinge bidrar till att Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått till år 2030. 

Illustration av tre människor

Engagera flera

Det är nödvändigt att engagera flera och skapa en ökad medvetenhet för att lyckas med klimatomställningen.

De konsumtionsbaserade utsläppen minskar stadigt i Blekinge. År 2045 är utsläppen mindre än två ton per invånare. 

Barn som håller jorden i sina händer

Åtgärder

Inför varje år väljer Klimatsamverkan Blekinge ut ett eller flera områden att fokusera arbetet på. Under 2023 är energiförsörjning och energieffektivisering fokusområden.

Når vi målen?

För att nå ett klimatneutralt Blekinge krävs engagemang och samverkan i hela länet, åtgärder behöver genomföras och målen följas upp.