Klimatanpassning

På denna sida finns information om projekt och uppdrag som genomförs i Blekinge med syfte att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför!

Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

Översvämning vid Fisktorget Karlskrona, vatten kommer upp ur brunnslock.

Riskhanteringsplaner för Karlskrona och Karlshamn

Karlskrona och Karlshamn har identifierats som områden med betydande översvämningsrisk av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt översvämningsförordningen. Länsstyrelsen Blekinge har i samverkan med kommunerna tagit fram mål och åtgärder för att hantera översvämningsrisker. Riskhanteringsplanerna gäller år 2022–2027.

Riskhanteringsplaner för översvämningsrisk, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Klimatanpassning i tillsyn av förorenade områden för att skydda vattentäkter

Länsstyrelsen Blekinge genomförde ett tillsynsprojekt för att identifiera förorenade områden som i ett framtida klimat kan utgöra en föroreningsrisk för länets vattenskyddsområden. Kartläggningen ger underlag för att prioritera åtgärdsarbete till de områden som medför störst risk för spridning av föroreningar och påverkan på vattentäkter i framtiden.

Projektperiod: 2021-2022

Klimatpåverkan på förorenade områden inom vattenskyddsområden, Länsstyrelsen Blekinges webbplats