Åtgärder

Inför varje år väljer Klimatsamverkan Blekinge ut ett eller flera områden att fokusera arbetet på. Under 2023 är energiförsörjning och energieffektivisering fokusområden.

Energi- och klimatrådgivning

Alla de fem Blekinge kommunerna erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små- och medelstora företag, organisationer och föreningar. Detta görs genom ett länstäckande samarbete.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kommersiellt oberoende tjänst som finansieras av Energimyndigheten. Rådgivningen kan ske via telefon, e-post eller platsbesök. Inom tjänsten arrangeras även föreläsningar och seminarier på olika ämnen riktat till målgrupperna. Tveka inte att höra av dig om ert hushåll, företag, organisation eller förening vill boka in ett rådgivningsmöte.

Energi- och klimatrådgivningen, ekrb.se

Åtgärdsprogram för miljömålen

Ett hållbart Blekinge är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, där Klimat & Energi ingår som ett av tre temaområden. I programmet beskrivs länets utmaningar och möjligheter tillsammans med prioriterade områden där insatser behöver genomföras. Åtgärderna i programmet riktar sig till Blekinges alla aktörer och invånare.

Tema Klimat & Energi följer det övergripande målet i Blekinges Klimat- och energistrategi att halvera koldioxidutsläppen vart fjärde år från år 2020. Åtgärderna är uppdelade i fem fokusområden:

  • Minska energianvändning
  • Förnybar energi
  • Transporter
  • Hållbar konsumtion
  • Kompletterande åtgärder

I kortversionen med åtgärder för tema Klimat & Energi kan läsa om de prioriterade åtgärderna för att nå Blekinges mål om minskade koldioxidutsläpp. Hör gärna av dig till Länsstyrelsen Blekinge om du vill veta mer!


Kortversion med åtgärder för tema Energi och Klimat, Länsstyrelsen Blekinge

Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2022-2025, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Åtgärdswebben

Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för att nå miljömålen går i alla Sveriges län och effekterna av det. Åtgärdswebben fungerar också som ett sätt att visa upp goda exempel.

Åtgärdswebben är även ett verktyg för att underlätta länsstyrelsens uppföljning av åtgärder som ingår i Blekinges åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Du kan därför hitta mycket information i Åtgärdswebben, men det beskriver långtifrån allt som görs inom miljöområdet. Många aktörer i Blekinge genomför åtgärder som inte finns med i åtgärdsprogrammet för miljömålen, att få med alla åtgärder skulle bli allt för omfattande.

Åtgärdswebben för Sveriges miljömål, åtgärdswebben.se (välj portalsida för Blekinge län)