Förnybar energi

På denna sida finns information om projekt och uppdrag med syfte att öka produktion och användning av förnybar energi i länet. Skicka gärna in information om projekt som du och din organisation genomför!

Projekten är sorterade på årtal, med de projekt som fortfarande pågår överst.

SIreNERGY

Mer förnybar energiproduktion behövs i Blekinge för att klara energiomställning och klimatmål. Huvudsyftet med projektet är att förbättra länets energipolicy och genom detta nå ett till ökat engagemang och en acceptans i lokalsamhället för förnybar energiproduktion.

Projektperiod: mars 2023 – maj 2027

SIreNERGY, Energikontor Sydost

Fånga vinden i Sydost

I projektet samverkade Energikontor Sydost med de tre länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg för att analysera hinder för vindkraftsutbyggnad, ordna dialoger om samexistens och sammanställa potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt i regionen. Ett kartverktyg togs fram för att underlätta översiktlig planering.

Projektperiod: september 2020 – december 2022

Fånga vinden, Energikontor Syds webbplats

ENERSELVES+

Ambitionen med ENERSELVES+ var att stötta en ökad egen produktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument.

Projektperiod: 2021-2022

ENERSELVES+, Energikontor Syds webbplats

Förnybar vätgas för transporter i Blekinge

Förstudien identifierade vilka aktörer i Blekinge som kan ingå i vätgaskedjan i länet, från möjliga producenter och distributörer till användare, samt undersökte förutsättningarna för produktion och tankning av vätgas hos dessa aktörer (tex tillgänglig mark där produktion och/eller tankning kan placeras).

Projektperiod: 2021-2022

Förnybar vätgas för transporter i Blekinge, Energikontor Syds webbplats

Elförsörjning i Blekinge

En förstudie genomfördes för att kartlägga situationen i Blekinges elnät, kopplat till planerade utbyggnadsplaner för nya bostadsområden, planer för laddinfrastruktur för elfordon och planerad förnybar elproduktion.

Projektperiod: 2020-2021

Elförsörjning i Blekinge, Energikontor Syds webbplats

Enerselves

Ambitionen med ENERSELVES var att stötta integrationen av förnybar energiproduktion vid byggnationer och att påverka mål- och styrdokument på regional nivå så att detta stöds på ett mer effektivt sätt.

Projektperiod: 2017-2020

Enerselves, Energikontor Syds webbplats

BEA-APP

BEA-APP (Baltic Energy Areas – A Planning Perspective) var ett internationellt projekt som syftade till att öka produktionen och användningen av förnybar energi i Östersjöområdet.

Projektperiod: 2016-2019

BEA-APP, Energikontor Syds webbplats

Sol i syd

Syftet med projektet var att öka användningen av solenergi i Skåne och Blekinge hos företag genom att stärka solcellsmarknaden.

Projektperiod: 2016-2019

Sol i syd, Energikontor Syds webbplats

Sol i fys

Projektet syfte var att få fler att installera solenergi samt att öka kunskapen hos Länsstyrelsen och kommunerna om hur man i den fysiska planeringen skapar långsiktiga och hållbara förutsättningar för solenergi.

Projektperiod: 2016-2018

Sol i fys, Energikontor Syds webbplats

Småskalig kraftvärme Life+

Projektets mål var att demonstrera olika typer av småskaliga biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar.

Projektperiod: 2012-2013

Småskalig kraftvärme, Energikontor Syds webbplats