Når vi målen?

För att nå ett klimatneutralt Blekinge krävs engagemang och samverkan i hela länet, åtgärder behöver genomföras och målen följas upp.

Uppföljning av Begränsad klimatpåverkan

Illustration av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Solstrålar som strålar ut från en sol i ena hörnet.

Länsstyrelsen gör årligen en regional uppföljning av miljömålen med fokus ligger på vilka åtgärder som genomförts. Uppföljningen baseras på information från aktörer i Blekinge, statistik från miljömålsindikatorer, resultat från miljöövervakning och övrig tillgänglig data.

Det sker ingen bedömning av måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan på regional nivå. På nationell nivå gör Naturvårdsverket bedömningen att miljömålet inte kommer att nås. Utvecklingen i miljön är negativ.

Uppföljning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan, sverigesmiljömål.se

Regional årlig uppföljning av miljömål – Blekinge 2022, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Regionala klimat- och energimål

Uppföljning av klimat- och energimål baseras på utsläppsstatistik som genomgår en omfattande kvalitetssäkring. Data rapporteras därför på länsnivå med ungefär två års fördröjning.

Klimat – och energimål till år 2020

Blekinges tidigare klimat-och energistrategi innefattade mål till år 2020. Målen kommer att följas upp när relevant statistik är kvalitetssäkrad och publicerad.

Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser minska med 50 procent jämfört med år 1990. Det innebär att växthusgasutsläppen är max 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.

Till år 2020 ska energianvändningen minska med 20 procent jämfört med år 1990. Det innebär att energianvändningen i Blekinge är max 5297 GWh.

Till år 2020 ska andelen förnybar energi utgöra 80 procent av energianvändningen. År 2010 var det 62 procent förnybar energi.

År 2020 ska andelen förnybara drivmedel utgöra minst 15 procent.
År 2010 var andelen förnybara drivmedel 6 procent.

Till år 2020 ska medborgarna vara väl medvetna om konsumtionens påverkan på klimatet.

Kunskapsunderlag

Energibalans

Energistatistik kan sammanställas i en energibalans för att ge en bild över tillförsel, omvandling och användning av fossil och förnybar energi. Statistiken kan användas som underlag för planering av åtgärder.

Energibalansen för Blekinge finns tillgänglig som excelfil och presenteras också i Sankey-diagram,  som visuellt illustrerar energiflödena. Energibalans för Blekinge har sammanställts för åren 2013, 2015, 2017 och 2020. För år 2017 och 2020 finns även sammanställd information för Blekinges kommuner.

Energistatistik, LEKS webbplats

Regional infrastrukturplan

Länsstyrelserna har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad av förnybara drivmedel och laddstationer. Innehållet är korrekt men inte fullständigt.

Testa kartverktyget här!

Panorama

Panorama är ett verktyg som visualiserar klimatutsläppen som sker inom Sveriges gränser. Här kan du se vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Det visar också vad som krävs för att vi ska kunna nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till år 2045.

Panorama drivs av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. och utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik.

Öppna verktyget Panorama

Fler länkar

Den officiella statistiken – regional energistatistik, Energimyndighetens webbplats (välj Regional energistatistik)

Fakta och statistik, Sverigesmiljömål.se

Indikatorer för Sveriges miljömål, Sverigesmiljömål.se

Körsträckedata och nationella emissionsdatabasen, RUS webbplats

Miljö- och klimatstatistik, Kolada.se

Project Drawdown, drawdown.se

Åtgärdswebben för Sveriges miljömål, åtgärdswebben.se (välj portalsida för Blekinge län)