Stöd i arbetet med klimatanpassning

Klimatanpassning berör många olika verksamhetsområden och kan vara komplext. Som stöd för att komma igång eller arbeta vidare med klimatanpassning finns användbara länkar samlade på denna sida.

Klimatanpassning.se

På webbplatsen klimatanpassning.se finns samlad information från svenska myndigheter om hur klimatet förändras och hur det påverkar samhället.

På webbplatsen finns vägledning, underlag, utbildning och inspiration för dig som vill veta mer om klimatanpassning. Där finns även många exempel på hur olika slags verksamheter arbetar för att ställa om till ett förändrat klimat.

Samlad information om klimatanpassning, Klimatanpassning.se

Lathund för klimatanpassning

Illustration av processen för Lathund för klimatanpassning. Snurra med stegen som är relevanta för att ta fram en klimatanpassningsplan.

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst från SMHI som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI. 

Lathund för klimatanpassning, SMHI:s webbplats

Länsstyrelsens webbplats

Länsstyrelsen Blekinge samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Länsstyrelsen stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Länsstyrelsen samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Information och planeringsunderlag gällande klimatanpassning, Länsstyrelsen Blekinges webbplats

Planeringskatalogen

I Länsstyrelsens webbtjänst Planeringskatalogen hittar du statliga planeringsunderlag för arbetet med fysisk samhällsplanering. Planeringsunderlag kan bestå både av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor.

Planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering, planeringskatalogen.se

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – metodstöd

Ett tydligare krav på att klimatrelaterade risker ska ingå i översiktsplanen infördes 2018 genom en omformulering av 3 kap. 5§, plan- och bygglagen. För att underlätta för kommunerna har ett metodstöd tagits fram av Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län tillsammans med SMHI och MSB.

Metodstödet ger praktiska råd vid integreringen av klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?

Metodstöd för klimatrelaterade risker i översiktsplanering, Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Handboken för klimatanpassad dricksvattenförsörjning är ett hjälpmedel för kommuners anpassning av dricksvattenförsörjningen. Här beskrivs hur olika klimathändelser kan påverka vattenförsörjningen och vad som krävs för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. Fokus ligger på analys av förutsättningar, riskbedömning och förslag på åtgärder.

Handboken är framtagen av Livsmedelsverket. Den är webbaserad men kan även skrivas ut som pdf.

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning, Livsmedelsverkets webbplats

Skydda ditt företag mot klimatförändringarna

Det är viktigt att du som företagare skyddar din verksamhet mot de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna. Genom att vara förberedd på sådant som översvämningar och strömavbrott så minskar du risken för till exempel förstörda lokaler, inställda leveranser och produktionsstopp.

På webbplatsen finns information om hur klimatförändringar kan påverka verksamheten. Det finns även några förslag på vad du som företagare kan göra för att komma igång med att skydda ditt företag och minska sårbarheten för de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna.

Skydda ditt företag mot klimatförändringarna, verksamt.se

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden

Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.

Information om klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, Miljösamverkan Sveriges webbplats